The Garden Community for Garden Lovers

Peteg's Questions

Questions

Herbs in a Pond

3 replies

PeteG

12 Jan, 2014
Peteg

Bright yellow bulbs

3 replies

PeteG

5 May, 2013
Peteg

Red & White Cylinders

2 replies

PeteG

20 Apr, 2013
Peteg

Runner Beans

7 replies

PeteG

17 Mar, 2013
Peteg

Garlic Bulbils

4 replies

PeteG

9 Sep, 2012
Peteg

SLUGS - thinking about the Spring

32 replies

PeteG

12 Nov, 2011
Peteg

Hello, All

5 replies

PeteG

18 Jul, 2011
Peteg

Hi everyone

3 replies

PeteG

11 Apr, 2011
Peteg

Apple Blossom

8 replies

PeteG

25 Apr, 2009
Peteg

Shaded Veg Plot

5 replies

PeteG

14 Apr, 2009
Peteg

Not really a Question ...

11 replies

PeteG

6 Jan, 2009
Peteg

Christmas Cactus

8 replies

PeteG

12 Dec, 2008
Peteg

False Aralia

2 replies

PeteG

8 Aug, 2008
Peteg