The Garden Community for Garden Lovers

Sid's Garden

Heucherella 'Kimono'

Species: x Heucherella 'Kimono'.

Photos of this plant

  • Pict0616