The Garden Community for Garden Lovers

Andrewr's Garden

Cyclamen repandum

Genus: Cyclamen.

Species: Cyclamen repandum.

Photos of this plant

  • Cyclamen_repandum
  • Cyclamen_repandum_2
  • Cyclamen_repandum_2010
  • Cyclamen_repandum_2011