The Garden Community for Garden Lovers

Twin's Garden

Fuchsia thymifolia

Genus: Fuchsia.

Species: Fuchsia thymifolia.

Photos of this plant

  • Img_9644