The Garden Community for Garden Lovers

Louise1's Garden

Iris 'White City'

Genus: Iris.

Species: Iris.

A white, tall bearded Iris.

Photos of this plant

  • 2010_002