The Garden Community for Garden Lovers

Cestrian's Garden

STOKESIA PURPLE PARASOLS

Genus: Stokesia.

Species: Stokesia laevis.

Photos of this plant