The Garden Community for Garden Lovers

Sarahm's Garden

sheep laurel

Genus: Kalmia.

Species: Kalmia latifolia.

Photos of this plant