The Garden Community for Garden Lovers

Jaykaty's Garden

Eucomis 'Sparkling Burgundy'

Genus: Eucomis.

Species: Eucomis autumnalis.

Photos of this plant

  • Eucomis_begonias_eupatorium_002