The Garden Community for Garden Lovers

Linda235's Garden

Fuchsia, Thalia

Species: Fuchsia, Thalia.

Fuchsia in pot. Ayr Flower Show

Photos of this plant

  • Fuchsia_thalia