The Garden Community for Garden Lovers

Andrewr's Garden

Kalmia latifolia

Genus: Kalmia.

Species: Kalmia latifolia.

Look out for the cultivar 'Minuet' - gorgeous

Photos of this plant

  • Kalmia_latifolia_minuet_2010
  • Kalmia_latifolia_minuet_2012
  • Kalmia_latifolia_minuet_2014
  • Kalmia_latifolia_minuet_2016
  • Kalmia_latifolia_minuet_close_up_2016
  • Kalmia_latifolia_minuet_2017
  • Kalmia_latifolia_minuet_2018
  • Kalmia_latifolia_minuet_2019
  • Kalmia_latifolia_minuet_2020