The Garden Community for Garden Lovers

Sarah65's Garden

minuet mountain laurel

Genus: Kalmia.

Species: Kalmia latifolia.

Photos of this plant