The Garden Community for Garden Lovers

Sadie's Garden

Actinidia Kolomikta

Japanees name

Photos of this plant