The Garden Community for Garden Lovers

Madaboutgardening's Garden

fargesia nitia

Genus: Fargesia.

Species: fargesia nitia.

Photos of this plant