The Garden Community for Garden Lovers

Julien's Questions

Questions

Hello my friends

4 replies

julien

3 Apr, 2020
Julien

Just thought I would share this

6 replies

julien

21 Dec, 2019
Julien

Wisteria attacked by pidgeons

4 replies

julien

8 May, 2019
Julien

The first snowdrops

9 replies

julien

19 Dec, 2018
Julien

Garrya elliptica

4 replies

julien

7 Nov, 2018
Julien

Tadpoles in October?

3 replies

julien

29 Oct, 2018
Julien

Birch sap ?

6 replies

julien

4 Apr, 2018
Julien

Dierama(angels fishing rods

3 replies

julien

11 Sep, 2017
Julien

Sumac question

2 replies

julien

29 May, 2017
Julien

Kerria problem

2 replies

julien

11 Oct, 2016
Julien

Kerria japonica plenifora

5 replies

julien

8 Aug, 2016
Julien

Ampelopsis megalophylia

3 replies

julien

6 May, 2016
Julien

Two Ribes questions

6 replies

julien

22 Dec, 2014
Julien

Should we be worried

12 replies

julien

6 Nov, 2013
Julien

Wallflower advice

2 replies

julien

31 Aug, 2013
Julien

Tomato advice please

4 replies

julien

9 Jun, 2013
Julien

Growing Peppers

6 replies

julien

22 Feb, 2013
Julien

Happy christmas

9 replies

julien

24 Dec, 2012
Julien

Quirky digitalis Hello

1 reply

julien

10 Jul, 2012
Julien

Phoenix Canariensis

7 replies

julien

7 Jan, 2012
Julien

A harsh winter beckons?

24 replies

julien

3 Sep, 2011
Julien

What do you think?

13 replies

julien

19 Aug, 2011
Julien

Echolzia the californian popy

2 replies

julien

29 May, 2011
Julien

Aconitum problem?

2 replies

julien

6 Apr, 2011
Julien

Cucumber in pots

5 replies

julien

31 Mar, 2011
Julien

Potato grow bags

19 replies

julien

18 Jan, 2011
Julien

Hello, a tree question here

3 replies

julien

21 Dec, 2010
Julien

Can Arbutus

2 replies

julien

12 Oct, 2010
Julien